Відділ Освіти Великокопанівської Сільської Ради Олешківського Району Херсонської Області

До уваги батьків дітей які відвідують та будуть відвідувати заклади дошкільної освіти Великокопанівської громади!

З 01 вересня 2020 року діти, які зараховані до садочків громади,  розпочнуть адаптаційний період.  Адаптація дітей буде проходити у три етапи:

  01вересня -04 вересня  2020р

 07 вересня-11 вересня  2020р.

14 вересня -18 вересня  2020р

Період звикання дітей до садочка, у зв’язку з карантином,  буде  проходити  без присутності  батьків у закладі освіти . 

Правила роботи закладів дошкільної освіти під час карантину:

Най­пер­ша ви­мо­га — це тем­пе­ра­тур­ний скри­нінг. Пе­ред по­чат­ком ро­бо­ти всім пра­ців­ни­кам ма­ють ви­мі­рю­ва­ти тем­пе­ра­ту­ру, не до­пус­ка­ючи тих, у ко­го во­на бу­де ви­щою, ніж 37,2. У ді­тей мі­ря­ти тем­пе­ра­ту­ру по­вин­ні на по­чат­ку за­нять і кож­ні чо­ти­ри го­ди­ни про­тя­гом дня.

Важ­ли­во знати , що ніх­то, крім пра­ців­ни­ків і ви­хо­ван­ців закладу освіти , не мо­же за­хо­ди­ти у бу­дів­лю са­доч­ку. На час ка­ран­ти­ну ви­хо­ва­тель має зус­трі­ча­ти ді­тей і бать­ків на ву­ли­ці. Бать­ки або осо­би, які суп­ро­вод­жу­ють ді­тей,           ма­ють бу­ти у мас­ках. При  вхо­ді  у приміщення по­ви­нен сто­яти ан­ти­сеп­тик.

На деякий час  дит­садкам до­ве­деть­ся від­мо­ви­тись від ви­ко­рис­тання тка­нин­них ба­га­то­ра­зо­вих руш­ни­ків і ки­ли­мів з дов­гим вор­сом,а ді­тям — від м’яких іг­ра­шок. МОЗ ре­ко­мен­дує про­во­ди­ти біль­ше ча­су на сві­жо­му по­віт­рі, а у кім­на­тах дот­ри­му­ва­тись дис­танції. Та­кож важ­ли­во в іг­ро­вій фор­мі до­но­си­ти ді­тям важ­ли­вість гі­гі­єни рук, уни­ка­ти за­нять та ігор, які пе­ред­ба­ча­ють фі­зич­ний кон­такт.

На період адаптованого карантину будуть  складені додаткові списки дітей категорійних сімей  на випадок  запровадження  більш жорстокого карантину. Прохання завчасно подбати про довідки, які підтверджують категорійність  сім'ї.  Від її наявності буде залежить, чи буде дитина ходити  до садочка  при посиленні вимог карантину.  Якщо під  час карантину  батьки не бажають,  щоб їхня дитина відвідувала садочок,  потрібно  заздалегідь попередити директора садочка. У цьому  випадку  місце  дитини в дошкільному закладі на період карантину залишається.

Прохання до батьків- дотримуватися карантинних вимог.

Дякуємо, за порозуміння.« повернутися до списку оголошень